Volg ons ook op:    

GMR

Om invloed uit te oefenen op het beleid van de school is het bestuur verplicht op elke school een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Op bovenschools niveau geldt dat voor een Gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raden zitten vertegenwoordigers van de personeelsleden en van de ouders. De GMR denkt mee over het beleid op bestuursniveau; beleid dat geldt voor alle scholen die deel uitmaken van de Stichting. Bij het vormen van dit beleid heeft de GMR recht op inspraak door middel van instemming- of adviesrecht. Verder heeft de raad het recht tot initiatief.

De GMR zorgt dat alle belangen (van ouders en personeel) naar voren worden gebracht en dat de verschillende gezichtspunten die bij deze groepen leven worden toegelicht. De GMR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De actuele samenstelling en informatie van de GMR is te vinden op de website van de Stichting: www.arlanta.nl

 

GMR lid van KBS Bernewird: 

  • Betty vd Veen