Volg ons ook op:    

MR

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? 

De MR heeft als taak personeel en ouders meer inspraak/medezeggenschap te laten krijgen in schoolaangelegenheden, daarom bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouderleden. Op dit moment zijn de personeelsleden Greet Bilker en Wieke Hoekstra, de ouderleden zijn Mirjam Kouwer en Wybe Jelsma. Daarnaast is er bovenschools nog een GMR, een gemeenschappelijke MR, die de belangen behartigt van alle zestien scholen , die behoren tot onze vereniging. De GMR is aangesteld voor het bovenschools beleid, de MR voor intern beleid van de basisschool. 

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

De directie van basisschool Bernewird is in veel gevallen verplicht de MR om advies of instemming te vragen. Het advies van de MR moet namelijk 'van wezenlijke invloed kunnen zijn op de besluitvorming' (artikel 17 Wms). Zo is de MR, o.a. door de  GMR, geïnformeerd over het feit dat de mogelijkheid tot verdere samenwerking of zelfs een fusie met omliggende gemeenten wordt onderzocht. De MR van Bernewird heeft hier via de GMR invloed op. Ook moeten eventuele vacatures/sollicitaties of veranderingen in de formatie via de MR worden goedgekeurd. Daarnaast beoordeelt de MR jaarlijks terugkerende zaken als formatieplan, activiteitenplan, de schoolgids en de begroting. Als het nodig blijkt te zijn wordt er een overleg gepland met de directie.   

Voor vragen of opmerkingen kan direct contact op worden genomen met de MR-leden of per mail via het speciaal aangemaakte emailadres: 

 

MR- leden: 

  • Mirjam Kouwer ( oudergeleding en voorzitter) 
  • Wybe Jelsma (oudergeleding ) 
  • Wieke Hoekstra ( personeelslid en secretaresse) 
  • Greet Bilker ( personeelslid )